Најава

Најавете се со вашите податоци!

Што е Moe-здравје?

Mоe-здравје е портал за електронска дистрибуција на резултати од медицински испитувања до пациентите. Порталот е интегрален дел од Cx Health, платформата за интеграција и размена на податоци помеѓу информациони системи во здравството, преку која се овозможува флексибилен и високо обезбеден пристап до медицинските податоци како на пациентите така и на медицинските работници